Kutinan Pimatsu

kutinanpimatsu01

suomenajokoira, narttu
FI32592/14
synt. 23.4.2014

om. Petri Tuohimaa

:: KoiraNet